Innenfor mange bransjer er problemer med ESD – Electrostatic Discharge – en viktig faktor, og det kan det være mange grunner til:

  • Skader på elektronikk i produksjon. Selv relativt små utladninger kan skade for eksempel et kretskort, og det kan gå tid før skaden før til funksjonssvikt. Skaden vil da høyst sannsynlig føre til reklamasjon.
  • Reduksjon i produksjonseffektivitet forårsaket av at materialer lades og oppfører seg uforutsigbart, eller at overslag forårsaker feilmeldinger/stopp i produksjonen.
  • Støveksplosjoner kan forekomme når støvet er antennelig og partikkeltettheten når et kritisk nivå. Alt som skal til er en gnist, og dersom luftfuktigheten er lav øker risikoen for statiske utladninger mellom partiklene, som dermed vil antenne hverandre og starte kjedereaksjonen. Resultatet kan være dødelig. Arbeidstilsynet har en egen informasjonsside om støveksplosjoner.
  • Støvspredning. Ladede partikler kan spres via klær, emballasje etc. til steder der det er til sjenanse eller utgjør en risiko.
  • Personalhensyn. Enkelte operasjoner har potensiale for å bygge opp virkelig store ladninger, for eksempel avrulling av plastfolie, papir eller lignende materiale, samt håndtering av plastemballasje, kunstfibere, isolasjonsmaterialer osv. Det er fullt mulig for et menneske å generere statiske ladninger på opptil 35000 V.

Jo tørrere luften er, dess større er potensialet for statiske ladninger. Ved en luftfuktighet > 40 %RH (relativ luftfuktighet) genereres det stort sett ikke statiske ladninger, og ved > 60 %RH vil utladningshastigheten være så høy at selv allerede oppbyggede ladninger vil nøytraliseres gjennom kontakt med luften i en slik grad at overslag stort sett ikke vil kunne forekomme.

Virksomheter som opplever ESD som et problem er ofte emballasje-produsenter/brukere, grafisk og papirindustri, elektronikkindustri, plastindustri, tekstilindustri, farmasøytisk industri, bilindustri, lakkeringsverksteder, virksomheter som driver med overflatebehandling osv.

25-01-2017 Sven K. Jørgensen